top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. Alle opdrachten worden verstrekt aan en uitgevoerd door of namens Smit Advocatuur, een eenmanszaak die wordt gedreven door mr. M. Smit. Smit Advocatuur is gevestigd te Den Haag en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88796213. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek alsmede de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, wordt uitgesloten

 2. Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon (rechtspersonen) die Smit Advocatuur een opdracht verleent (verlenen) tot het verrichten van diensten.

 3. Opdrachtgever zal aan Smit Advocatuur alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst van opdracht, evenals alle informatie die Smit Advocatuur van opdrachtgever verlangt (een en ander indien en voor zover opdrachtgever in staat is om deze informatie te verstrekken).

 4. De aansprakelijkheid van Smit Advocatuur is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico volgens de polis. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Smit Advocatuur in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar aan honoraria aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht en door opdrachtgever is betaald, tot een maximum van € 10.000.    
  Voor de vaststelling van de aansprakelijkheid van Smit Advocatuur jegens opdrachtgever zullen met elkaar samenhangende gebeurtenissen (waaronder tevens dient te worden verstaan een nalaten) als één schadeveroorzakende gebeurtenis worden beschouwd. Smit Advocatuur is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever indien en zolang opdrachtgever zijn verplichtingen ten opzichte van Smit Advocatuur en/of zoals neergelegd in artikel 3 van deze algemene voorwaarden niet nakomt. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten. Aanspraken in verband met beweerde aansprakelijkheid van Smit Advocatuur dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een periode van 3 maanden na het eindigen van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht schriftelijk en gemotiveerd door opdrachtgever bij Smit Advocatuur te worden ingediend.

 5. De opdrachtgever vrijwaart Smit Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de in verband daarmee door Smit Advocatuur te maken kosten inbegrepen, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Smit Advocatuur.

 6. Smit Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

 7. De bedingen in deze algemene voorwaarden, waaronder begrepen de aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden, gelden mede voor de personen en rechtspersonen die Smit Advocatuur bij de uitvoering van de opdracht inschakelt.

 8. Smit Advocatuur zal maandelijks de werkzaamheden in rekening brengen – behoudens afwijkende afspraken – voorzien van een specificatie van de verrichte werkzaamheden (honoraria) en gemaakte kosten. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Smit Advocatuur bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten.

 9. Het uurtarief van Smit Advocatuur zal jaarlijks worden aangepast volgens de CPI van het CBS. Reistijd die gemaakt wordt voor een zaak geldt als werktijd en zal als zodanig tegen het geldende uurtarief in rekening worden gebracht. Naast het uurtarief staat opdrachtgever in voor betaling van bijkomende kosten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten en kosten van ingeschakelde deskundigen. In voorkomend geval is Smit Advocatuur gerechtigd terzake een voorschot te verlangen. 

 10. Door aanvaarding van de overeenkomst van opdracht verleent opdrachtgever Smit Advocatuur toestemming voor automatische verwerking van door Smit Advocatuur verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens. Hieronder valt onder meer het kopiëren en bewaren van het legitimatiebewijs van de opdrachtgever. 

 11. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die tussen opdrachtgever en Smit Advocatuur gesloten worden. Daarnaast zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten gesloten met dezelfde opdrachtgever, ook indien hiervoor niet opnieuw een schriftelijke overeenkomst is gesloten en/of indien deze algemene voorwaarden bij het aangaan van de aanvullende of vervolgopdracht niet opnieuw aan opdrachtgever zijn overgelegd. 

 12. Smit Advocatuur komt geen beroep op deze algemene voorwaarden toe voor zover dat (geheel of gedeeltelijk) niet is toegestaan door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling(en). Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepaling(en).

 13. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst van opdracht kunnen Smit Advocatuur en opdrachtgever door middel van e-mail met elkaar communiceren. Smit Advocatuur en opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van e-mail, op voorwaarde dat beide partijen al hetgeen zullen doen dat redelijkerwijze verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s, zoals het verspreiden van virussen. 

 14. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

 15. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Smit Advocatuur is Nederlands recht van toepassing; de rechtbank te Den Haag is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 16. Smit Advocatuur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt de opdrachtgever tevoren schriftelijk bericht.

bottom of page