top of page

PRIVACY STATEMENT

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Smit Advocatuur hecht belang aan bescherming van uw privacy. De privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe Smit Advocatuur omgaat met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop Smit Advocatuur omgaat met (uw) persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via msmit@smitadvocatuur.nl of 06-23044021. Ook als u van oordeel bent dat Smit Advocatuur zich niet houdt aan de bepalingen die gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u contact opnemen.  

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zullen daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Smit Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Smit Advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures

innen van declaraties

advisering, bemiddeling en verwijzing

voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

marketing- en communicatie activiteiten

werving en selectie (sollicitatie)

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Smit Advocatuur verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de behandeling van uw zaak. Afhankelijk van het onderwerp van uw zaak kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Smit Advocatuur omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan Smit Advocatuur kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Smit Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

wettelijke verplichting

uitvoering van een overeenkomst

verkregen toestemming van betrokkene(n)

gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens

Smit Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Smit Advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Smit Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Smit Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Smit Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Smit Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Smit Advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Smit Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.  

Bewaartermijn persoonsgegevens

Smit Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Smit Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan msmit@smitadvocatuur.nl.

Aanpassing privacy statement

Smit Advocatuur heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website, www.smitadvocatuur.nl  

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de heer mr. M. Smit, msmit@smitadvocatuur.nl of 06-23044021.

 

Januari 2023, Den Haag

bottom of page